+31(0)321 - 31 38 81 / +31(0)654 98 85 29

Transport


Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om transporten op een snelle, veilige en efficiënte manier af te wikkelen. Met grote zorg kunnen wij regelen dat uw aankopen waar ook ter wereld geleverd worden. Deze transporten worden verzorgd door middel van onze eigen truck met dieplader. Of voor de kleinere leveringen onze pick-up met aanhangwagen.
 
Voor transporten over grotere afstanden en/of buiten Europa beschikken wij over een gedegen netwerk van transportbedrijven en verschepers. Hierdoor kunnen wij altijd zorgdragen voor een passend tarief.
 
Tevens kunt u uiteraard ook zelf uw aankopen laten transporteren. Wij beschikken over de faciliteiten, zoals een laadramp en heftruck, voor een snelle en probleemloze lading.  

 

Algemene voorwaarden RVN Machinery B.V.

 
Artikel  1: Toepasselijkheid, definities
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, waaronder alle overeenkomsten tot uitvoering van montage-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden van RVN B.V., gevestigd te Dronten hierna te noemen: “RVN”.
1.2 De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de werderpartij”.
1.3 Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
1.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
1.5 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
1.6 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen, deelbestellingen en vervolgopdrachten.
1.7 Indien RVN deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. RVN hoef dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 
Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten
2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door RVN gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien RVN uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2.2 Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbiedingen aan RVN een opdracht verstrekt c.q. een bestelling plaatst, is RVN eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
2.3 RVN is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra RVN – zonder tegenwerping van de tegenpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
2.4 Aanvullingen op de wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden RVN eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
 
Artikel 3: Aanbiedingen, offertes
3.1 Alle aanbiedingen c.q. offertes van RVN zijn vrijblijvend, tenzij deze aanbiedingen c.q. offertes een termijn voor de aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft RVN het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 De door RVN gehanteerde prijzen c.q. tarieven evenals de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief B.T.W. en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit kosten voor het gebruiksklaar maken van de zaak, transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht RVN niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3.4 Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is RVN gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of leveringstermijnen aan te passen.
3.5 Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
3.6 Getoonde en/of verstrekte modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van RVN zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3.7 De in het vorige lid genoemde modellen blijven eigendom van RVN en dienen op diens verzoek op kosten van de wederpartij aan RVN geretourneerd te worden.
 
Artikel 4: Prijzen c.q. tarieven werkzaamheden
4.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs of een vast uurtarief voor de te verrichten werkzaamheden overeenkomen.
4.2 De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
4.3 Indien er vooraf schriftelijk geen vaste prijs of vast uurtarief tussen partijen is overeengekomen, zal de verschuldigde prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk aantal bestede uren en het voor RVN gebruikelijke uurtarief alsmede op grond van de door RVN gemaakte materiaalkosten.
4.4 De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de reparatie- c.q. onderhoudswerkzaamheden, alsmede van een indicatie van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Indien de bij benadering opgegeven prijs voor de reparatie met meer dan 20% wordt overschreden, of dreigt te worden overschreden, dient RVN contact op te nemen met de wederpartij teneinde meerkosten te bespreken.
4.5a Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor RVN (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door RVN ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde onderdelen, materialen e.d., is RVN gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
4.5b Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan RVN heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag RVN er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.
 

Artikel 5: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RVN het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van RVN.
 
Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij
6.1 De wederpartij dient er voor te zorgen dat:
a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door RVN gewenste vorm aan RVN ter beschikking worden gesteld;
b. de zaken waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht, op het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van RVN c.q. goed bereikbaar zijn voor de werkzaamheden.
6.2 De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart RVN voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
6.3 RVN zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
6.4 Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van RVN bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter montage c.q. reparatie c.q. onderhoud onder het beheer van RVN bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.
6.5 Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is RVN gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6.6 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en RVN nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van RVN om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 
Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen
7.1 Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien RVN de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
7.2 RVN is gerechtigd to levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
7.3 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van RVN verlaten of het moment waarop RVN aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
7.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
7.5 Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door RVN te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. RVN is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
7.6 In afwijking van lid 5 van dit artikel geld voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor het risico van RVN, maar voor rekening van de consument.
7.7 Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de zaken aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is RVN gerechtigd de zaken en/of materialen die voor uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij RVN uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij RNV binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
7.8 Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. RVN heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken en/of materialen aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor RVN een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
7.9 Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van de eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
 
Artikel 8: Voorgang, uitvoering van de overeenkomst
8.1 Indien de aanvang, voortgang of afronding van de werkzaamheden c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. RVN niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. zaken van de wederpartij heeft ontvangen;
b. RVN niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft RVN recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
8.2 De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen c.q. materialen worden eigendom van RVN , tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
In het laatste geval dient de wederpartij deze onderdelen c.q. materialen gelijktijdig met de levering van de zaken c.q. na beëindiging van de verrichte werkzaamheden in ontvangst te nemen.
8.3 RNV zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is RVN gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
8.4 Indien tijden de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan RVN niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal RVN met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. RVN zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. RVN heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door RVN verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
8.5 Alle onkosten welke door RVN worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde.
 
Artikel 9: Meer- en minderwerk
9.1 Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen RVN en de wederpartij overeengekomen te worden. RVN is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra RVN – zonder tegenwerping van de tegenpartij – met uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
9.2 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of –verlagingen.
9.3 Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 
Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn
10.1 Indien de overeenkomst het verrichten van werkzaamheden betreft, zoals montage-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, is RVN gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond is en de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar is.
10.2 De werkzaamheden worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld en de wederpartij voornoemde zaak heeft gecontroleerd.
10.3 De werkzaamheden worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn uitgevoerd, indien de wederpartij de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 1 week na voormelde mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond en de voornoemde zaak gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij RVN.
10.4 Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht, hebben geen invloed op het afgerond zijn van de door RVN verrichte en met de wederpartij overeengekomen werkzaamheden c.q. de oplevering hiervan.
10.5 Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. aan de – in het kader van de verrichte werkzaamheden – geleverde zaak constateert gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtenartikel.
 
Artikel 11: Klachten
11.1 De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten en beschadigingen en/of afwijkingen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan RVN te melden.
11.2 Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan RVN te worden gemeld Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
11.3 Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 1 maand na de uitvoering van de werkzaamheden – schriftelijk aan RVN te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
11.4 Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan RVN is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
11.5 Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 11.6 Lid 5 van dit artikel geld niet voor de consument.
11.7 De wederpartij dient RVN in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan RVN te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat RVN ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
11.8 Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
 
Artikel 12: Garanties
12.1 RVN zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
12.2 RVN staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Indien geen expliciete andere garantietermijn is overeengekomen, geldt voor nieuwe zaken een termijn van 1 jaar na levering. Voor gebruikte zaken geldt een termijn van 1 maand na levering en alleen voor de op in olie draaiende delen van de zaak. Gebruikte zaken dienen door de wederpartij zelf ter reparatie bij de vestiging van RVN te worden aangeboden.  
12.3 RVN staat niet in voor eventuele verklaringen c.q. toezeggingen van de fabrikant van de geleverde zaak, zoals over vermogen, brandstofgebruik, prestaties en mogelijkheden.
12.4 Garantie op eerder door derden gebruikte zaken, onderdelen en/of materialen zoals occasions, ruilonderdelen, materialen c.q. onderdelen die voor de reparatie c.q. het onderhoud zijn aangewend, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
12.5 RVN garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te (doen) gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
12.6 Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal RVN kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van RVN. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door RVN gegeven garanties aanvaardt RVN geen enkele aansprakelijkheid.
13.2 Onverminderd in het bepaalde in lid 1 van dit artikel is RVN slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van RVN voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3 De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
13.4 Indien RVN aansprakelijk is voor de door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van RVN te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van RVN niet uitkeert of de schade niet onder een door RVN gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van RVN beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
13.5 De wederpartij dient RVN uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
13.6 In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
13.7 Indien de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, dan is Noord Machines verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage hiervan, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
13.8 De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch RVN op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens RVN verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag/stalling) c.q. onderhoud van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan RVN verstrekte of voorgeschreven gegevens bescheiden of materialen;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van RVN;
f. doordat noodreparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd;
13.9 De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart RVN uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden ter vergoeding van deze schade.
13.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van RVN of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal RVN de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.  
 
Artikel 14: Betaling
14.1 RVN is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
14.2 Betaling dient contant bij levering te geschieden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien betaling na toezegging van een factuur is overeengekomen, dient de betaling binnen een vervaltermijn van 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
14.3 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan RVN een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
14.4 Indien na aanmaning door RVN betaling alsnog uitblijft, is RVN bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
14.5 De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal EUR 25.000,--:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste EUR 2.500,-- van de vordering (met een minimum van EUR 40,--);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende EUR 2.500,-- van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende EUR 5.000,-- van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende EUR 15.000,-- van de vordering.
14.6 Indien de hoofdsom meer bedraagt dan EUR 25.000,-- is RVN gerechtigd aan de wederpartij over de eerste EUR 25.000,-- buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
14.7 Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is RVN gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
14.8 Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is RVN gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft RVN eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
14.9 Door de wederpartij gedane betaling zullen door RVN ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij de betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.10 De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van RVN te verrekenen met eventuele tegen vorderingen die hij heeft op RVN. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
15.1 RVN behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens RVN heeft voldaan.
15.2 de in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
15.3 Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
15.4 Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
15.5 De wederpartij is verplicht RVN direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
15.6 De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens RVN heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van RVN te bewaren.
15.7 De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal RVN op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
15.8 Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of RVN een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan RVN en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van RVN op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels schriftelijke verklaring, te ontbinden.
 
Artikel 16: Retentierecht
16.1 RVN is bevoegd de teruggave van de zaken van de wederpartij, die RVN voor montage c.q. onderhoud c.q. reparatie onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat:
a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
b. de wederpartij de kosten van eerdere door RVN verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met RVN niet of niet volledig heeft voldaan.
16.2 RVN is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.
 
Artikel 17: Inruil/aankoop
17.1 Wanneer bij aankoop van een zaak tevens een zaak van de wederpartij wordt ingeruild, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van de aflevering. Onder aflevering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de in te ruilen zaak op het terrein of in de werkplaats van RVN aankomt. De wederpartij is tot het moment van levering aansprakelijk voor kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering. RVN is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- c.q. inkoopprijs worden gehanteerd.
17.2 De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts sprake is van schade zoals tussen parijen is overeengekomen, in deugdelijke en gebruiksveilige staat verkeert.
17.3 De wederpartij is verplicht RVN alle relevante informatie met betrekking tot de in the ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten dat deze van belang is voor RVN.
17.4 De feitelijke inruil ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen als genoemd in dit artikel.
 
Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
19.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is RVN gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige)surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
19.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
19.3 De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 19: Overmacht
19.1 Ingeval sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of RVN, is RVN gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
19.2 Onder overmacht aan de zijde van RVN wordt in dit kader van de algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van RVN, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van RVN.
19.3 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht kan onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van RVN en/of de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
19.4 Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens RVN tot aan dat moment na te komen.
 
Artikel 20: Annulering, opschorting
20.1 Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan RVN een door RVN nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door RVN gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. RVN is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
20.2 De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal RVN vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
20.3 RVN is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
20.4 Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is RVN gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. RVN is bovendien gerechtigd all gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
20.5 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is RVN gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van RVN te vergoeden.
 
Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
21.1 Op de tussen RVN en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van Toepassing.
21.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar RVN is gevestigd, zij het dat RVN altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
21.3 De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mist hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan RVN. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen 1 maand nadat RVN schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
21.4 Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is RVN gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.
 
Dronten, januari 2012